Tersinim Teorisi

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Evrimci Amcalardan Masallar-

Hemen hemen on seneyi aşkın bir zamandır mümkün olduğunca tarafsız bir gözle evrim teorisini inceliyoruz.

Ulaştığımız bilimsel sonuçlar bizleri Tersinim Teorisini götürdü.

Bir bakıma tersinim teorisinin temellerinin kaynakları evrim teorisinin açıkça gözlemlenen kurgulama hataları, ısrar ve inatla eğilip bükülerek, çarpıtılarak evrime uydurulmaya çalışılan gerçekler, şark kurnazlığıyla yapılmaya çalışılmış taraflı yorumlardır.

Bu yorumlar bazen öylesine saçma ve gülünçtür ki bunlardan bahsederken Evrimci Amcalardan Masallar başlığında toplamayı uygun gördük.

Dilimiz sürçerse af ola.

= = =

Evrimci Amcalardan Masallar-1
Dawkins'in Zürafası

Evrimci öngörülerinin en temel MATERYAL KAYNAKLARIMIZ olduğunu bilen bir kardeşimiz bir kaç video göndermiş ve fikrimizi sormuş. Kendisine teşekkür ederiz. SIRA İLE CEVAP VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ.

Richard Dawkins'in zürafa diiyonu konulu konferansındaki konuşmalarına eleştirilerimizi daha sonra yazacağız. Onu anlamanız ya da anlamaya çalışmanız eleştirilerimizi anlamaya yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki video evrimcilerin teorilerini savunmak için nelere umut bağladıklarının açık ve ibret verici bir vesikasıdır.

[url=http://www.youtube.com/watch?v=9HkQBFp4EZA&feature=player_embedded#]"Tasarım" Hatası: Recurrent Laryngeal Siniri (Zürafa Diiyonu, Richard Dawkins) - YouTube[/url]!

Dawkins'in Zürafası'na Cevap

Öteki Dünyaların Var Olduğu Gerçeği

Öteki Dünyaların Var Olduğu Gerçeği
Bilindiği gibi tersinim teorisi pozitif bilimin üç büyük yasasını (maddenin sakımı kanunu-termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları) kendine temel alır.

Mutlak sıfır olarak kabul edilen 0K (-273.15 c) derecede bilinen fizik kurallarına göre maddenin yok olması gerekir ama bu, maddenin sakımı,termodinamiğin birinci kanunlarına terstir.

Dolaysıyla tersinim teorisi mutlak sıfırda maddenin (dolaysıyla enerjinin) yok olduğunu kabul etmez.

Mutlak sıfırın altındaki değerlerde maddelerin (enerjinin) nasıl değişimler geçirip şekillendiği bilim adına cevap-lanması gereken çok önemli bir sorudur.

Tersinim teorisine göre 0 (sıfır) K altında (örneğin -100K’da) atom içi parçacıklar bilinenin ters yönünde örgütlenmekte, şartlar oluştukça ters atomlar, ters moleküller oluşmakta; sonuçta ters madde (anti maddde) meydana gelmektedir.

Ters madde (anti madde) aynı zamanda ters enerji (anti enerji) kavramını da beraberinde getirir.

Bir bakıma mutlak sıfır olarak tanımladığımız nokta her iki evreni birbirinden ayıran (ya da birleştiren) bir sınır çizgisi, geçiş noktası olmalıdır.

Evrenimizdeki atom örgütlenmesini + (pozitif) kabul edersek ters evrende bu –(negatif) şeklindedir.

Örneğin pozitif evrende atomların çekirdekleri pozitif elektronları negatif elektrik yüklü iken negatif ev-rende bu tamamen tersidir.

Yani negatif evrende atomlar negatif çekirdek (negatron + nötron) ile bu çekirdeğin etrafında dolanan pozitif elektrik yüklü elektronlardan oluşuyor olmalıdır.

Negatif evrendeki atomlar ve moleküller evrenimizdeki gibi fakat tersi elektriksel ve kütlesel dengeler içerir ve bu şekilde örgütlenerek negatif maddeleri (anti maddeleri) oluşturur.

Negatif evren ile pozitif evren yapısal olarak eşlenik midir?

Bu soruya vereceğimiz cevap negatif evren ile pozitif evrenlerin kütle yönünden eşit, şekil yönünden farklı olabileceği yönündedir.

Varoluşun En Büyük Gerçeği = Evrim mi? Tersinim mi?

Bu yazımızın amacı gerçekleri bulmaktır.

Varoluşun en büyük gerçeği olmaya aday birbirine zıt evrim ve tersinim olmak üzere iki teori vardır.

Evrim ve tersinim teorilerinin kıyaslanması, bilimin terazisinde doğru olarak tartılması, bu yolla gerçeğin bulunması için evrim ve tersinim kavramlarının anlamlarını ve yöntemlerini açıkça belirtmek ve bilmek gerekir.

Evrim canlıların zaman içinde değişip pozitif anlamda geliştikleri mantığını temel alır ve yine canlıların evrimleşmeyle türlerden türlere geçtiklerini, geçebildiklerini öngörür.

Evrim teorisine göre bu gün şaşkınlık ve hayranlıkla gözlemlediğimiz yaşam dünyası rastlantılarla oluşmuş (Ya da uzaydan gelmiş) bir canlı hücresinin zaman içinde kademeli evrimiyle oluşmuştur.

Evrim on milyonlarca senelik çok uzun süreçlere ihtiyaç duyduğundan birebir gözlemlenemez. Fakat yaşam süreçlerindeki de-ğişimleri gösteren izlerle (fosillerle) kanıtlanabilir.

Evrim çok uzun süreçlere ihtiyaç duyduğundan birebir gözlenip sınanamaz. Bu nedenle materyalist bilimin gözlem ve deneylerle sınanma şartına uymaz.

Evrim teorisi taraftarları yaşamın gelişim aşamalarını gösteren olguların; canlıların basitten karmaşığa doğru geliştiklerinin açık kanıtları olduğunu, bu nedenle evrimin birebir gözlenip sınanmasına ihtiyaç olmadığını iddia ederlerse de sonuçta; teoriyi çok yakından ilgilendiren, temellerini oluşturan bazı konulardaki kimi soruları yanıtlamaktan aciz kalırlar.

Taraftarları için evrim (bütün olumsuz işaretlere rağmen) bilimsel kanıtlarla doğrulanmış bir gerçektir.

Bir bakıma evrim bilimin hem annesi, hem de babasıdır.

Bu nedenle olguları evrim mantığına uygun yorumlamak gerekir. Bu bilimin gereğidir ve olmazsa olmazlarındandır.

Fakat temellerini ilgilendiren konularda pek çok sorulara yanıtlayamayan bir teorinin bilimselliğinin doğrulandığı şüphelidir. Tarafsız bir bilim insanı bunu rahatlıkla fark eder.

tersinim

TERSİNİM TEORİSİ

Tersinim teorisi Türk düşünür ve yazarlarından Hüdai ÇAKMAK’ın ortaya attığı teoridir. Teorinin kurgulayıcısı Hüdai ÇAKMAK bu konuda şunları yazıyor.
-Varoluş insanoğlunun var edildiği ilk anlardan beri ilgisini çekmiş, konusunda pek çok teoriler üretilmiştir. Bu teoriler çok ve çeşitli olmasına rağmen varoluş bir yaratıcının eseridir ya da de-ğildir, rastlantılarla oluşmuştur cevaplarına uygun olmak üzere iki büyük grupta toplanır.
Bir teori gerçek olduğu kuvvetle inanılan bir varsayım üzerine kurulur, ayrıntılanır ve kanıtlanmaya çalışılır. Ulaşılan bilimsel sonuçlar genelde doğru olduğu kuvvetle inanılan varsayıma uy-gun olarak yorumlanır. Temel varsayımın yanlış olabileceği hiç bir zaman düşünülmez. Bu da bilimin olması gereken tarafsızlı-ğına gölge düşürdüğü gibi pek çok hata ve yanlışlara yol açar, teorileri bilim dışına iter.
Örneğin evrim teorisinin doğruluğu kuvvetle inanılan varsa-yımı milyonlarca tür ve cinste olan tüm canlıların rastlantılarla oluşmuş bir canlı hücresinin zamanla evrimleşmesi sonucu oluş-tuğudur. Bir evrim teorisi taraftarı hiç bir zaman bu temel varsa-yımın yanlış olabileceğini düşünmez. Bilimsel bulguları bu temel varsayıma uygun yorumlanmaya çalışır. Bu yorumların temel kanun ve ilkelerle çelişip çelişmediğine pek dikkat etmez. Kimileri görmezlikten, bilmezlikten gelinir.
Tersinim teorisinin kurgulanma yöntemi bu uygulamanın ta-mamen tersidir. Önce bilimsel sonuç daha sonra ulaşılan sonuca göre varsayım ilkesine dayanır. Bu nedenle bilimin ortaya koy-duğu tüm kanun ve ilkelerle uyumludur, hiç biriyle çelişmez.
Tersinim teorisi herhangi bir teoriye karşıt ya da destek ol-mak amacıyla ortaya konulmuş değildir. Tamamen kendine özel-dir.

Reklam

İçeriği paylaş