islam

warning: Creating default object from empty value in /home/islamisi/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

KÜRESEL SÖMÜRÜ VE İSLAM

KÜRESEL SÖMÜRÜ VE İSLAM

Çağdaş sömürü artık evrensel diye nitelenen ve şu kavramlarla özetlenebilecek hayat tarzının ihracıyla, insanlığa benimsetilmesiyle gerçekleşmektedir: Demokrasi, bireysel özgürlük, liberalizm (serbest piyasa ekonomisi, yani zayıfın(sömürülen milletlerin) güçlüye karşı korunmadığı), çağdaş yaşam veya modernizm, hümanizm, konforizm.    
Hızlı ve güdümlü kültür değişimi batı teknolojisinin ürünü olan her malı kolaylıkla tüketebilmeye yatkın ve üstelik istekli standart insan yığınları oluşturmayı hedeflemektedir. Batının amacı, bütün dünyayı bir pazar haline getirebilmektir.

Bireysel özgürlük ve konforizm  dünyevi nimetlerden zevk ve lezzet alma esasına dayalı bir yaşama tarzını ifade etmektedir. Dünyayı amaç edinen, hep daha iyisini ve fazlasını tüketme hevesi olan, mutluluğun ölçüsünü sahip olunan maddiyat miktarına ve tüketim miktarına göre belirleyen bir hayat tarzı. Bu hayat tarzının en belirleyici sonucu olarak önce ve sadece kendini düşünen menfaatine göre hareket eden insanların yetişmesidir. Bu da toplumlardaki birlik ve beraberliğin yıkılışı, geri gelmez şekilde kayboluşu demektir.

KİMYA-YI SAADET

KİMYA-YI  SAADET FİHRİSTİ

GİRİŞ
    DÖRT UNVAN (Marifet ünvanları)
1. UNVAN
KENDİ HAKİKATİNİ BİLMEK

İnsanın Yaratılışı
Beden ve Duyular
İyi ve Kötü Huylar
Mükellefin Kendisini Kontrol Etmesi
Kalp Perdesinin Açılışı:
İnsanın Doğuşundaki Kabiliyet:
Peygamberlik ve Velilik:
İlmin Marifete Perde Oluşu:
İnsanın Saadeti Allah’ı Bilmektir.
İnsan Vücudunda Olan İlahi Hikmetler
İnsanın Acziyeti

2. UNVAN
ALLAHU TEALAYI TANIMAK

Kendini Bilmek Allah’ı Bilmeye Yoldur.
Allah’ı Tenzih Etmek
Allah’ın Hakimiyeti
    Azaların Birbirleriyle Bağlantısı
Tabiatçıların Durumu
Gökler Alemi
Dört Sözün Manası
Dine Uymanın Zarureti
Her Şeyi Mübah Görenler

3. UNVAN
DÜNYAYI TANIMAK

Dünya ve Ahiret
İnsanın Dünyadaki İhtiyaçları
İnsanın İhtiyaçları
Dünya Varlıkları
Dünyanın Büyücülüğü
Dünyadaki İyi ve Kötü Şeyler

4. UNVAN
AHİRETİ TANIMAK
Ruhların Ayrılığı
Ölümün Ötesi
Ruhun Bekası
Kabir Azabı
Kabir Azabının Sebebi
Kabir Azabı Kimler İçindir?
Ruh Cehennemindeki Azaplar
Ruhani Ateşin Şiddeti
Ahiretin İnkar Edilemeyişi

DÖRT RÜKÜN(Muamele rükünleri)
1. RÜKÜN
ALLAHIN EMRİNE UYMAK: İBADET

Müslümanlığın Şartları
İbadetler
Ehl-i sünnet itikadını doğru öğrenmek

İman Nuru ve Saadeti

İÇİNDEKİLER

YİRMİ İKİNCİ SÖZ …….        

YEDİNCİ ŞUA (Âyet-Ül Kübra) ………..

OTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ……...

YİRMİNCİ MEKTUP (8.Kelime ) …………

YİRMİ DOKUZUNCU LEM’A (4.Bab, 2.Fasıl) …………….

ONUNCU SÖZ……………

YİRMİ DOKUZUNCU SÖZ (Remizli nüktenin sırrı)……………….

ON DOKUZUNCU MEKTUP …………….

ON DOKUZUNCU SÖZ………………..

ON DOKUZUNCU MEKTUP  (13.İşaret) ………

YİRMİ BEŞİNCİ SÖZ……..

YİRMİ BEŞİNCİ SÖZ (Birinci Şu'le) ………

ON DOKUZUNCU SÖZ (On dördüncü Reşha) ……………..

İŞARETÜL İCAZ………

YİRMİ DOKUZUNCU LEMA………………

ON BİRİNCİ SÖZ…………

OTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ (Otuz Birinci Pencere) ………………….

YEDİNCİ SÖZ……….

ONUNCU SÖZ  Mukaddime(Dördüncü İşaret, Altıncı Hakikat) …………

24.Mektub, 2.Makam, 2.Mebhas……………...

YİRMİ ÜÇÜNCÜ SÖZ (Birinci Mebhas) ………………………

MİFHAUL İMAN……………

KİMYA-YI SAADET (MUTLULUĞUN ESASI)

Kimya-yı Saadet(Kısaltılmıştır.)

DÜNYAYI TANIMAK
Bil ki dünya din yolunun konaklarından bir konak, Allah’a giden yolda bir uğrak ve yolcuların azıklarını almak için çölün başında kurulmuş bir pazardır. Dünya ve ahiret iki halden ibarettir. Ölümden önce olana sana yakın olduğu için dünya denir. Ölümden sonra olana da ahiret denir. Dünyaya gelmekten maksat ahirete azık hazırlamaktır. Çünkü insan başlangıçta basit ve noksan yaratılmıştır. Ancak maddesindeki kabiliyet ile kemal kazanıp meleklik suretini kalbinde nakşetmeye muktedir olur. Böylece Allahu Teala’nın huzuruna layık olur. Bu da onun Allahu Teala’nın cemalini görüp cennet-i ala ve en son saadete kavuşması demektir. İnsan bunun için yaratılmıştır. Ancak basiret gözü açılıp Allahu Teala’nın cemalini idrak etmeye liyakat ve kabiliyet hasıl olmadıkça O’nun cemalini görmek mümkün değildir. Bu derece de ancak marifet ile elde edilebilir. Bu sebepten insan su ve toprak alemine gönderildi ve Allahu Teala’nın acayip işlerini bilmek için Allahu Teala’yı bilmenin anahtarı yapıldı. İnsanın duyguları da Allahu Teala’yı bilmenin anahtarı yapıldı. Duygular da ancak su ve toprak alemine gönderildi ki yolculuk azığını tamamlasın. Kendini ve kainatı bilmekle Allahu Teala’yı tanısın.

İnsanın Dünyadaki İhtiyaçları

HAYATIN MANASI

HÜLASA Kat'iyyen bil ki: Yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi Allah’a imandır. Ve insaniyetin en yüce mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, Allah’a iman içindeki marifetullahtır.(Allah bilgisi). Cinn ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır(Allah aşkı). Ve insan ruhu için en hâlis mutluluk ve insan kalbi için en saf sevinç, o muhabbetullah içindeki ruhani lezzettir. Evet bütün hakikî saadet ve hâlis mutluluk ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır.

n/a

n/a

n/a

n/a

KABENİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KABENİN ÖRTÜSÜ KARA;
 
İslam’ın 5 farzından biri de Hac etmek. Bunu biliyoruz. Şimdi soruyorum; Farzı eda etmeyince, yarım İslam mı oluyoruz? Eksik bir şeyler kalmıyor mu? Hemen kolayı var, e canım gücün yeterse. Farz; Kesin yapılması gereken değil mi? Üstelik Hac olayı, ta Hz. İbrahim den beri var. Kuranda bildirilmiyor mu? Hz. İbrahim’le İsmail’in birlikte Kâbe yi inşa etmesi. Hz. Muhammed in sözü değil bunlar, sadece bildirdikleri.

Reklam

İçeriği paylaş